Kas ir ISO 45001 -2018?

ISO 45001 ir Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts, kas ir apstiprināts 2018. gada martā un aizstāj OHSAS 18001:2007 standartu. Galvenais standarta mērķis ir samazināt arodslimību un ievainojumu skaitu.

Kādi ir organizācijas ieguvumi?

  • Negadījumu skaita samazināšanās darba vietā;
  • Samazināta darbinieku prombūtne un mainība, paaugstinātaproduktivitāte;
  • Samazinātas ar negadījumiem saistītās izmaksas;
  • Veselības un drošības kultūras veidošana organizācijā, kas iedrošina darbiniekus sniegt ieguldījumu ADD pasākumos;
  • Pastiprināta līderība proaktīvai ADD snieguma uzlabošanai;
  • Normatīvo prasību izpilde;
  • Uzlabota reputācija

Kāda ir ISO 45001 – 2018 struktūra?

ISO 45001 ir izstrādāts, izmantojot ISO augstā līmeņa struktūru (HLS), kas ir kopīga visiem jaunajiem ISO pārvaldības sistēmu standartiem. Tas nodrošina šī standarta labāko saderību ar citiem standartiem, piemēram, ISO 9001 un ISO 14001 , līdz ar ko tas atvieglo pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību

4. Organizācijas konteksts 

• Ārējo un iekšējo faktoru noteikšana;
• Darbinieku un citu ieinteresēto pušu prasību apzināšana;

 • Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas sfēras noteikšana;
• Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas uzturēšana 

5. Līderība un apņemšanās 

• Augstākās vadības loma;
• Arodveselības un darba drošības politikas izveide;
• Organizatorisko lomu, atbildību un pilnvaru noteikšana; • Konsultācijas un darbinieku iesaiste; 

6. Plānošana 

• Rīcība ar riskiem un iespējām • apdraudējumu identificēšana; 

• risku izvērtēšana;
• iespēju izvērtēšana;
• ārējo normatīvo aktu un norādījumu apzināšana;

• darbību plānošana 

• Arodveselības un darba drošības mērķu un to sasniegšanas plānošana

• Arodveselības un darba drošības mērķi; 

•Arodveselības un darba drošības mērķu sasniegšanas plāns 

7. Atbalsts 

• Resursi
• Kompetence

• Izpratne
• Komunikācija 

• Dokumentēta informācija • izveide un aktualizācija
• kontrole 

8. Darbība 

• Darbības plānošana un kontrole
• Procesu plānošana, ieviešana, kontrole un uzturēšana; 

• Apdraudējumu un Arodveselības un darba drošības risku mazināšana;

• Pārmaiņu vadība;
• Iepirkumu process 

• Gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana 

9. Snieguma novērtēšana 

• Monitorings, mērījumi, analīze un snieguma novērtēšana

• Ko novērtēt; 

• Novērtēšanas metodes; 

• Kritēriji;
• Novērtēšanas biežums; 

• Rīcība ar rezultātiem 

• Atbilstības novērtēšana; 

• Iekšējais audits 

• Vadības pārskats
• Iepriekšējos vadības pārskatos noteikto darbību statuss; • Izmaiņas ārējos un iekšējos faktoros;
• Arodveselības un darba drošības politikas un mērķu sasniegšanas pakāpe; 

•Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas efektivitāte:
– negadījumi, neatbilstības, korektīvās darbības un nepārtraukta pilnveide;
– monitoringa mērīšanas rezultāti;
– atbilstības novērtējumu rezultāti (ārējo normatīvo aktu un citu prasību izpilde); • auditurezultāti;
– konsultācijas un darbinieku dalība;
– riski un iespējas 

• Resursu pietiekamība;
• Komunikācija ar ieinteresētajām pusēm;

 • Nepārtrauktas pilnveides iespējas 

10. Uzlabošana 

• Negadījumi, neatbilstības un korektīvās darbības

• Reaģēšana negadījumu gadījumos;
• Korektīvo darbību nepieciešamības novērtēšana 

– negadījumaizmeklēšana;
– cēloņa identificēšana;
– līdzīgunegadījumukonstatēšana,potenciālunegadījumunovērtēšana 

• Esošo ADD un citu organizācijas risku pārskatīšana;
• Darbību noteikšana un īstenošana;
• Ar jauniem vai izmainītiem apdraudējumiem saistīto risku izvērtēšana; • Darbību efektivitātes novērtēšana;
• Nepieciešamo pārmaiņu ieviešana ADD pārvaldības sistēmā 

• Nepārtraukta pilnveide