Kādai jābūt ārsta zīmei, kas apliecina, ka darbinieks nav spējīgs turpināt darba attiecības ar darba devēju, ja veselības dēļ jāpamet darbs? Vai šo zīmi var izsniegt ģimenes ārsts?

Atbild

Valsts darba inspekcija Zaiga Strode, Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja.

Nē, atzinuma izsniegšana par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam neietilpst ģimenes ārsta kompetencē.

Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punkts vispārīgi nosaka to, ka jābūt ārsta apliecinājumam par darbinieka spējām veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ. Savukārt Ministru kabineta (MK) 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” konkretizē Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punkta saturu. (Augstākās tiesas 2012. gada 25. oktobra sprieduma lietas Nr. SKC-1325/2012 (C29597511) 8. punkts).

Saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts. Nosūtot nodarbināto uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz darbiniekam veselības pārbaudes karti.

Arodslimību ārsts pēc tam, kad saņemti izmeklējumu un speciālistu apskates rezultāti un veikta personas izmeklēšana, sniedz atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, aizpildot abos veselības pārbaudes kartes eksemplāros II sadaļu “Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam”.

Tātad atzinumu par darbinieka spējām veikt darba pienākumus sniedz arodārsts.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *