SA 8000 Social Accountability (Sociālā Atbildība) ir starptautisks standarts, ko izmanto, lai auditētu un sertificētu uzņēmuma atbilstību sociālās atbildības standartam.
Standarta galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma  ilgtspējīgu attīstību visos ražošanas, piegādes un pakalpojumu procesos, neatkarīgi no uzņēmuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
SA 8000 ir  piemērojams uzņēmumiem  un pakalpojumiem visās nozarēs, visā pasaulē.
SA 8000 Sociālās atbildības (Social Accountability)  standartu ir izstrādājusi Social Accountability International (SAI)*, balstoties uz vairākiem starptautisko cilvēktiesību standartiem, tai skaitā uz Apvienoto Nāciju deklarāciju par cilvēktiesībām un Konvenciju par bērnu tiesībām.
SA 8000 sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma sociālās atbildības sistēma ir vērtēta un salīdzināta ar labākās prakses standartu, un ir atzīta par tam atbilstošu. Sertifikāts, ko izsniegusi neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, apliecina, ka uzņēmumā tiek nodrošināta darbinieku cilvēktiesību ievērošana.SA 8000 nosaka prasības attiecībā  šādās jomās :

1. Bērnu nodarbinātība.
2. Piespiedu darbs.
3. Veselība un drošība.
4. Brīvība iesaistīties.
5. Diskriminācija.
6. Disciplinārā prakse.
7. Darba stundas.
8. Atalgojums.
9. Vadība.

SA 8000 un IS0 26000
DarbiniekiDarba devējiValsts pārvaldeSabiedrība kopumā
Pamatmērķi
Tiekšanās pēc labākas dzīvesKomfortablu apstākļu radīšana biznesā“Spalvu spodrināšana”Ilgtspējīga labklājības attīstība
Darba apstākļu un morālā klimata uzlabošana darba kolektīvā
Atbilstoša alga par padarīto
Lojalitāte uzņēmumam
Sociālā pakete
Katra indivīda tiesību ievērošana
Izglītības motivācija
Miers un saticība ģimenē
Uzņēmuma tēla uzlabošana
Darbinieku lojalitāte uzņēmumam
Saražoto produktu pieprasījuma palielināšana
Pieeja starptautiskajam tirgum
Darba tirgus pievilcības uzlabošana
Darba apstākļu uzlabošana, produktivitātes palielināšana
Nodrošināšanās pret tiesu darbiem (darba traumas, arodveselība)
 Labas attiecības ar kontrolējošām valsts iestādēm
Veiksmīga uzņēmuma tēla veidošana investoru piesaistei
Miers un saticība ģimenē
Sociālās situācijas kontrolēšana un problēmu risināšana valstī
Darba tirgus palielināšana reģionos
Pozitīvs vērtējums par savu darbu sabiedrības labā
Miers un saticība ģimenē
Demogrāfiskās situācijas uzlabošanās
Sociālās spriedzes mazināšanās
Jaunu darbavietu radīšana
Jaunu sociālo objektu veidošana
Izglītības atbalstīšana
Kultūras un sporta attīstība
Vides sakārtošana
Kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšana
Neatjaunojamo resursu taupīga izmantošana
Infrastruktūras izveide
Sagaidāmie rezultāti
Apmierinātība ar darbu, ticība nākotneiPrognozējami un stabili ienākumi un ilgtspējībaDarbības stabilizācija, atzinības pieaugumsLabklājība